Patroni

Patron či patronka jsou průvodci odborkou. Mohou jimi být vůdci, členové oddílové rady, roveři nebo také externí odborníci jako jsou učitelé a lektoři. Patron plnitele odborkou provází

 • od prvního rozhovoru při výběru odborky,
 • přes domluvu na plnění úkolů (tam, kde je třeba, úkol zpřesňuje a upravuje individuálním potřebám),
 • přes podporu plnitelovi motivace (jak vlastním zájmem o danou oblast, tak zájmem o plnitele samotného),
 • přes ocenění zlepšení až ke splnění a potvrzení úkolu.

 

Úloha patrona

 • provádí odborkou
 • zpřesňuje zadání úkolů a hodnotí jejich splnění
 • motivuje plnitele svým zájmem o danou oblast a zájmem o plnitele samotného
 • oceňuje zlepšení a podporuje úspěšné dosažení cíle

 

Kdo může být patronem

 • vůdce, zástupce vůdce
 • rover/ rangers (nemusí mít odborku nutně sám splněnou, o roverech v roli patrona viz níže)
 • nebo kdokoliv zkušený, kdo již danou odborku získal, např. družinový rádce
 • externí odborník (učitel, lektor)

Patronů může být i více, nebo kombinace (např. rover a vedoucí)

 

Rover a rangers v roli patrona

Platí, že roveři a rangers nemusí mít odborku nutně sami splněnou, aby se mohli stát patrony.  To se uplatní zejména ve dvou případech:

 Rover a rangers jsou patronem skautům a skautkám –  Obecně je lepší, když odborku sám splněnou má. Hodí se v situaci, kdy má oddíl nouzi o vedoucí. Není to však nutnou podmínkou. Je dobré, aby v tom případě měli roveři a rangers o téma alespoň zájem a znalosti a dovednosti přibližně na úrovni odborky nebo aby měli odborku započatou.

Podobná úvaha se uplatní i u starších skautů a skautek. Pokud by situace vyžadovala, aby se patronem stal patnáctiletý skaut, který ji sám nemá splněnou, je možné, aby mu vůdce udělil výjimku.

 Rover a rangers jsou patronem roverovi a rangers – Patrony si mohou být vzájemně dva roveři nebo rangers, kteří se ucházejí o stejnou odborku a chtějí se v jejím získání podpořit. Mohou takto spolupracovat i napříč kmeny. Smyslem je poznat, že se na cestě k cíli mohou dobře podporovat dva méně zkušení, zato však odhodlaní lidé.

 

Odborka v rukou patrona

Odborky jsou nástrojem výchovného programu. Stejně jako u každého jiného nástroje (sekyra, mobilní aplikace, auto atd.) záleží výsledek práce s ním na motivaci a schopnostech člověka, který jej drží v rukou. V našem případě jde o člověka v roli patrona.

 

Seznámení s plnitelem

Patron by si měl na začátku spolupráce s plnitelem promluvit o tom, proč si plnitel danou odborku vybral. Zjišťuje jeho motivaci k plnění. Měl by zjistit, jak se v tématu orientuje a jaké pro něj má asi předpoklady. Postupně pak s plnitelem projde všechny body odborky tak, aby je plnitel chápal a aby rozuměl kategoriím Dokaž to a Ukaž se. Výsledkem rozhovoru by měl být výběr bodů, které chce skaut plnit. To nevylučuje možnost, že budou body po vzájemné dohodě později změněny. Plnitel si také může doplnit vlastní bod z kategorie Ukaž se to po dohodě s patronem.

Je dobré, aby patron během rozhovoru o motivaci a zjišťování předpokladů zvážil, jak vysoké nároky bude na plnitele odborka klást. Pokud má za to, že by mohly být příliš vysoké, je dobré plniteli např. nabídnout odborku ze stejné oblasti, pro kterou má předpoklady lepší. To se uplatní zejména v případech, kdy plnitel ještě nezažil úspěch spojený se splněním odborky a náročný start by jej mohl od odborek nadobro odradit.

 

Zpřesnění zadání úkolu a nastavení úrovně hodnocení

Ve formulaci aktivit je ponechán prostor pro zpřesnění zadání úkolu patronem tak, aby jej mohl přizpůsobit každému jednotlivému plniteli. Náročnost aktivity má být pro plnitele přiměřenou „výzvou“.  Pro každého člověka bude úroveň výzvy přirozeně jiná.

Zpřesnění zadání a přizpůsobení úkolu se uplatní zejména v případech, kdy se jedná o plnitele se specifickou potřebou učení (např. pokud se skaut s dyslexií uchází o odborku Čtenář, bude počet zadaných knih nižší). Stejně tak, pokud se jedná o plnitele z prostředí znevýhodněného sociálně (fotografie skautky, která se uchází o odborku Fotografka a nemá přístup k vlastnímu fotoaparátu, bude třeba posuzovat s tímto vědomím).

Podobný přístup se ale uplatní i v mnoha jiných případech. Např. skautovi, který plní Jazykáře, a jehož mateřským jazykem je kromě češtiny zvolený cizí jazyk, nastaví patron v kritériích vyšší laťku, aby pro něj plnění stále bylo příležitostí pro rozvoj. Podobně, pokud si např. celá jedna družina z křesťanského oddílu plní odborku Poutnice za pravdou a je v ní skautka z nevěřícího prostředí, patron na ni bude mít nároky o něco nižší. Rangers, která studuje gymnázium a chystá se na maturitu z dějepisu, bude mít v odborce Historička výše nastavenou laťku než rangers, která je ve výučním oboru.

Smyslem odborek je, aby se plnitel pokusil plně rozvinout své možnosti v oblasti, která jej zaujala. Smyslem odborek není dosažení jasně vymezené (standardizované) úrovně napříč všemi oddíly. Odborku Atletka si při vhodném přizpůsobení může plnit skautka na vozíčku, pokud se chce rozvíjet v pohybových dovednostech.

 

Uznání úkolu

Patron by měl mít přehled o průběžném plnění dlouhodobých úkolů. Průběžně podepisuje každý splněný bod. Úkol je třeba zvládnout podle skautových nejlepších možností. A současně tak, aby odpovídal smyslu úkolu a nejen jeho znění. Je-li např. úkolem opravit kozu na řezání dřeva, je třeba, aby koza po opravě „něco vydržela“. Úkol není splněn, pokud se koza při dalším použití znovu rozpadne.

Při neúspěchu lze úkol opakovat tak dlouho, dokud není splněn.

U odborek, kde je hrají důležitou roli znalosti a vlastní názor, se patron doptává, aby ověřil, že se plnitel nad fakty skutečně zamýšlel. Viz výše příklad pod tabulkou Bloomovy taxonomie.

Patron při plnění také podporuje rozvoj měkkých (interpersonální) dovednosti. Viz níže.

 

Časté dotazy patronů

Tři nejčastější otázky patronů:

Jakou aktivitu lze do plnění započítat zpětně? Tedy než se plnitel rozhodl, že chce odborku plnit.

Pro započítání aktivity do plnění odborky je vhodné doložit důkaz. Např. ukázat na mapě trasu, záznamy v deníku, program vystoupení, nebo umět o činnosti podrobně popovídat atd. Pokud je plnitelova minulá činnost obecně známá, např. byl zdravotníkem na táboře a hodí se mu do odborky zpětně, žádný hmatatelný důkaz k plnění dokládat nemusí. V těchto případech je na místě zdravý selský rozum více než podrobný výčet situací, které lze uznat.

Stejně tak by měl patron u každého jednotlivého případu zvážit, jak dlouhý odstup od aktivity je zpětné uznatelný. Např. rangers, která od svých šesti do devatenácti let pravidelně navštěvovala hodiny klavíru a nyní rok nehraje, bude při dohodě s patronem stanovena jiná započitatelná doba než skautovi, který chodil na klavír dva roky a nyní dva roky nehraje.

 

Můžu plniteli zadat některou z aktivit odborky povinně?

Není tomu tak. Dlouho jsme zvažovali, jestli určit některé body jako povinné. Týkalo se to především vodáckých a sportovních odborek, kdy zvládnutí složitějších činností obvykle předpokládá ovládání činností jednodušších. Nakonec jsme se rozhodli to neučinit vzhledem k logice výběrovosti a dobrovolnosti plnění odborek. Obecná bezpečnost však stojí vždy nad odborkami! Myslete na ni při plnění všech úkolů.

 

Co když není možné plnit úkol v mateřském oddíle?

Zkuste hledat alternativní řešení. Pokud nemáte např. materiál, který má uchazeč v rámci plnění opravit, nemáte příslušnou výchovnou kategorii, nepořádáte akce daného typu (s benjamínky se těžko zorganizuje vícedenní cyklovýprava nebo zimní táboření), měla by existovat možnost plnit úkol alternativně. I mimo oddíl či středisko. Např. pro rovery na okrese, pomocí sousednímu oddílu, zapojením se do činnosti organizačního týmu akce mimo oddíl.

Patroni se mohou setkat s dotazy, na které nebudou znát odpověď. Pomoci by mělo pečlivé pročtení této brožury nebo pak návštěva webu odborky.skauting.cz. Pokud odpověď nenajdeš ani tam, můžeš nás kontaktovat.

Rozvoj odbornosti i osobnosti

Plnitelé se během snahy o získání odborky rozvíjejí v odborných dovednostech (ekologie, hudba, atd). Přirozeně při tom také dochází k rozvoji jejich tzv. měkkých (interpersonálních) dovedností. Odborky vyžadují, aby plnitelé odbornost uměli předat a použít. Pedagogickou novinkou současných odborek je právě důraz na podporu tohoto rozvoje.

 

Odborky vyžadují, aby plnitelé odbornost uměli předat a použít. Pedagogickou novinkou současných odborek je důraz na podporu tohoto rozvoje.

Nejčastější příklady měkkých dovedností, které plnitel v rámci požadavku odborek „znalost předat a použít“ rozvíjí.

 • Trpělivost. Vše se nepodaří splnit napoprvé. Každý nepochopí hned, co se mu snažím vysvětlit. Ne každou věc potkám, uvidím, seženu hned napoprvé.
 • Všímavost. Vnímat detaily, rozlišovat zdánlivě stejné věci.
 • Schopnost utvořit a obhájit si názor a vést diskusi.
 • Naslouchání. Schopnost pozorně vnímat, jak ostatní reagují, když jim něco vysvětluji. Vnímat, na co se ptají a s čím potřebují pomoci, aby porozuměli.
 • Schopnost zorganizovat akci, uspořádat diskusi, nebo třeba pomoci s výpravou.
 • Schopnost učit ostatní. Umění ukázat věci v jednotlivostech i v celku.

Všechny tyto schopnosti jsou důležité pro každého odborníka a odbornici. Nedají se jednoduše změřit, přesně popsat a jejich učení trvá.

Zatímco požadavek na odbornost je nastaven úkoly samotnými, míra rozvoje měkkých dovedností bude do velké míry záviset na přístupu, aktivitě a osobnosti patrona.

V oddíle či na středisku můžete zavést prostor pro setkání patronů, kde by mohli své zkušenosti sdílet, radit si a učit se od sebe navzájem. Např. pravidelně v části každé třetí oddílové rady nebo aspoň jednou za čas např. během střediskového vzdělávání činovníků nebo v části vícedenní akce, kde se sejde více partonů.